Miljön

Vad innebär Cementas produktion för dricksvattnet?? 

Det underlag som Cementa har presenterat angående riskerna för dricksvattnet på Gotland har varit bristfälliga vilket troligtvis beror på att en för stor utredning skulle visa på hur katastrofal deras verksamhet är för dricksvattnet. Gotland är en ö, som ligger på kalksten. Cementas kalkbrytning gör att vattenflödena till grundvattenmagasinen rubbas, då vattnet rinner i sidled till den djupaste nivån i gruvan och sedan pumpas ut i havet. Detta innebär att de brunnar som finns nära gruvan torrläggs. Det innebär också att det finns en risk för att saltvatten tränger in i grundvattnet, och gruvan ligger nära en av de största dricksvattenmagasinen på ön – Tingstäde träsk. Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att grundvattenkvaliteten i Mellersta Gotland-Roma redan nu inte uppnår kraven för god grundvattenstatus. Proven visar kraftigt förhöjda halter av saltvatten, som ökat över tid. Cementa förstör den redan dåliga tillgången på grundvatten och är på väg att göra det omöjligt att bo på ön!

Vad orsakar Cementa för problem för närmiljön på Gotland och i Slite?

Förstörelsen av vattentillgångarna påverkar inte bara människor utan även växtlighet och känslig natur. Gotlands kalkrika jordar gör att det finns mycket unika arter och biotoper på ön, vilka nu förstörs utav Cementas verksamhet. Som exempel finns det tre känsliga fjärilsarter i området som är rödlistade och fridlysta (apollofjäril, svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril) vars fortplantningsmarker, ända inpå kanten av täkten i Slite, hotas.


Källor

www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/5…/
www.svd.se/a/Jx1K56/gotlands-dricksvatt…
sverigesradio.se/artikel/7131821
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/jan-eliasson-varnar-for-cementjatte-pa-gotland/
supermiljobloggen.se/nyheter/cementa-ta…/